ก้าวแรกที่สำคัญของทีมงาน

ถ้ามีความขยันและความชำนาญจะทำอะไรก็ได้

ก้าวแรกที่สำคัญของทีมงาน

ทีมควรเปิดตัวทีมด้วยการจัดประชุม

โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมซึ่งรวมถึงผู้สนับสนุนทีมด้วย และในระหว่างการประชุมก็ให้กล่าวถึง แผนแม่บทของทีม พร้อมทั้งย้ำถึงความสำคัญในเป้าหมายของทีม และแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไร

กำหนดวิธีตัดสินใจแบบใดมาใช้ในทีม

ทุกคนในทีมควรมีข้อตกลงกันว่าจะนำวิธีการตัดสินใจแบบใดมาใช้ในทีม โดยการเตรียมการเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานลงได้ และหากทุกคนในทีมเห็นว่ากระบวนการในการตัดสินใจมีความเหมาะสม พวกเขาก็จะให้ความยอมรับในการตัดสินใจของทีมได้มากขึ้น

มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน

ในช่วงทีมทำการวางแผนและกำหนดตารางการทำงานนั้น สิ่งสำคัญประการแรกที่ทีมต้องทำก็คือ ทีมต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน จากนั้นจึงแตกเป้าหมายนั้นย่อยลงเป็นงานหลักและงานย่อยในปริมาณงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งประมาณเวลาในการปฏิบัติแต่ละงาน และมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคน โดยพิจารณามอบหมายงานแต่ละชิ้นให้แก่คนที่สามารถทำงานนั้นได้ดีที่สุด

หาจุดที่เป็นคอขวดแล้วกำจัดทิ้ง

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตารางการทำงานก็คือ จุดที่คาดว่าจะก่อให้เกินปัญหาคอขวด ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าออกไป จากนั้นจึงคิดหาวิธีการรับมือ หรือกำจัดจุดที่เป็นคอขวดเหล่านั้นไปเสีย

กำหนดตัววัดผลการดำเนินงาน

ทีมควรทราบวิธีวัดความสำเร็จในการทำงานของทีม และควรกำหนดตัววัดผลการดำเนินงานสำหรับทีมขึ้นมาโดยเฉพาะ

นำงบประมาณมาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน

ทีมควรนำงบประมาณมาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานของทีม คำนึงถึงความพอเพียงของงบประมาณ หากไม่ได้อาจต้องลดเป้าหมายของทีมให้ต่ำลง

ประสานความร่วมมือ

การประสานความร่วมมือช่วยเปลี่ยนกลุ่มคนให้กลายเป็นทีมที่แท้จริง โดยจัดประชุมขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างสมาชิก การจัดสถานที่ทำงานของทีมงาน กิจกรรมสันทนาการ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม

จัดทีมทำงานให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ควรจัดห้องให้ทีมทำงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสปฎิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ประสานความร่วมมือในการทำงาน และเป็นที่จัดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตน

กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนขึ้น เช่น ประชุมตรงเวลา การทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม การวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน

ที่มา การบริหารจัดการทีมงาน จากหนังสือ Creating Teams with an Edge

 3415
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีอุปนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควร ทำให้บริษัทต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันขึ้น ซึ่งกฎกติกามารยาทที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับพนักงานภายในบริษัทมีดังต่อไปนี้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทีม ได้แก่ ผู้สนับสนุนทีม ผู้นำทีม สมาชิก
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เพื่อนร่วมงาน” คือ บุคคลสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณพอๆ กับตัวคุณเอง
ในการทำงานให้มีประสิทธิผล ทีมงานจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความมุ่งมั่น มีส่วนร่วม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์