การจัดตั้งทีม

ถ้าเรารักใครสักคน เราควรเปิดโอกาส ให้เค้าทำผิดพลาดหลายๆ ครั้ง เพราะเราเองก็ต้องการโอกาสอย่างนั้นเช่นกัน

การจัดตั้งทีม

ผู้สนับสนุนทีม

ควรเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลงานของทีมอย่างแท้จริง และควรเป็นเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของทีมด้วย นอกจากนี้ผู้สนับสนุนทีมยังควรเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดขอบเขตของงาน การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับทีม และการพิจารณาอนุมัติผลงานของทีม

ผู้นำทีม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งคล้ายกับผู้จัดการทั่วๆไปอยู่หลายประการ แต่นอกเหนือจากหน้าที่เหล่านั้น ผู้นำทีมยังต้องสวมบทบาทของการเป็นผู้ริเริ่ม เป็นต้นแบบและเป็นผู้ให้คำแนะนำด้วย
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกทีม คือ การพิจารณาจากทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจของทีมสำเร็จลุล่วงไปได้ ในลำดับแรกผู้สรรหาสมาชิกต้องวิเคราะห์เป้าหมาย กำหนดว่าทีมต้องการทักษะอะไรบ้างสำหรับการบรรลุเป้าหมายของทีม ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านเทคนิค ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านองค์กร จากนั้นจึงกำหนดทักษะที่ต้องการและรับสมัครคนที่มีทักษะเหล่านั้น

แผนแม่บทของทีม

เป็นเอกสารที่กล่าวถึงลักษณะของงานและสิ่งที่ฝ่ายบริหารควดหวังจากการทำงานของทีม โดยแผนแม่บทของทีม เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางในการทำงานซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การจัดทำแผนแม่บท ยังทำให้ผู้บริหารระดับสุงบอกได้ชัดเจนถึงสิ่งที่ทีมควรจะทำ

ที่มา การบริหารจัดการทีมงาน จากหนังสือ Creating Teams with an Edge

 2313
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีอุปนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควร ทำให้บริษัทต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันขึ้น ซึ่งกฎกติกามารยาทที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับพนักงานภายในบริษัทมีดังต่อไปนี้
การเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นก้าวแรกที่สำคัญของทีมงาน
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เพื่อนร่วมงาน” คือ บุคคลสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณพอๆ กับตัวคุณเอง
ในการทำงานให้มีประสิทธิผล ทีมงานจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความมุ่งมั่น มีส่วนร่วม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์