การเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตัวเองได้

การเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เพื่อนร่วมงาน” คือ บุคคลสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณพอๆ กับตัวคุณเอง การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้การทำงานรื่นไหล เพราะความเข้มแข็งของการทำงานเป็นทีมส่งผลให้งานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเพื่อนร่วมงานที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานควรมีดังนี้

1. ยิ้ม รอยยิ้มคือส่วนที่สวยงามที่สุดบนร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะสูง ต่ำ ดำ ขาว หรือชนชั้นวรรณะใดและอยู่มุมใดของโลกก็ตาม เมื่อได้ยิ้มออกมาจากใจแล้วล่ะก็ ความสดชื่นแจ่มใส จะเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศรอบข้างให้น่าอยู่มากขึ้น ส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานที่ดีตามไปด้วย

2. จริงใจ ความจริงใจต่อการทำงาน มองที่เป้าหมายให้งานสำเร็จโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองหรือไม่ ความกระตือรือร้นและอาสาช่วยเหลือในการทำงานหรือการจัดการปัญหาต่างๆ จะสร้างความประทับและทัศนคติที่ดีให้กับคุณและบุคคลโดยรอบ

3. เป็นมิตร การแสดงออกแบบเพื่อนและเป็นมิตรของเพื่อนร่วมงานจะทำให้คุณกล้าเข้าไปพูดคุย ปรึกษาหารือ ประสานการทำงาน โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่า หน้าที่การงานสูงกว่า มิตรภาพจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นกันเอง ส่งผลให้ลดช่องว่างระหว่างบุคคลและอคติที่มีต่อกันจะลดลงตามไปด้วย

4. คิดบวก เพื่อนร่วมงานที่คิดบวก มองเห็นโอกาส และช่องทางการพัฒนางานแม้กำลังอยู่ในภาวะปัญหาในการทำงานจะส่งผลให้คุณเริ่มมองเห็นสิ่งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ และความเป็นไปได้ในการทำงานมากขึ้น ทำให้คุณและทีมงานร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น

5. ชัดเจน การสื่อสารข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สร้างความเข้าใจที่ตรงประเด็นต่อการทำงานของคุณ หลายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการสื่อสารจึงส่งผลต่อความสำเร็จของงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

6. ประนีประนอม “win win” คือคำที่ชัดเจนที่สุดจากผลลัพธ์ของการประนีประนอม เนื่องจากคนทำงานแต่ละคนมีความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่าง หลากหลาย รวมไปถึงมุมมองและทัศนคติด้วย ดังนั้นการประนีประนอมจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะหลอมรวมความแตกต่างให้เป็นหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ

หากคนทำงานในแต่ละองค์กรมีบุคลิกภาพทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาแล้ว จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนางาน และเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ทำให้ลดช่องว่างระหว่างคนทำงานระดับปฏิบัติการทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เกิดการสื่อสารสองทางอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีความสุขตามไปด้วย

ที่มา คุณสมบัติ ‘เพื่อนร่วมงานที่ดี’ ..ต้องเป็นแบบไหน?

 2645
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีอุปนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควร ทำให้บริษัทต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันขึ้น ซึ่งกฎกติกามารยาทที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับพนักงานภายในบริษัทมีดังต่อไปนี้
การเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นก้าวแรกที่สำคัญของทีมงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทีม ได้แก่ ผู้สนับสนุนทีม ผู้นำทีม สมาชิก
ในการทำงานให้มีประสิทธิผล ทีมงานจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความมุ่งมั่น มีส่วนร่วม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์