ความสามารถที่สำคัญของทีม

การชนะตนเอง เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ความสามารถที่สำคัญของทีม

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันและการวัดผลการดำเนินงาน

วิธีการทดสอบว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีเป้าหมายร่วมกัน “ คำตอบในลิฟต์ ” ทำการทดสอบโดยแยกสมาชิกของทีมออกมาทีละคนและใช้คำถามว่า หากคุณกำลังขึ้นลิฟต์จากชั้นหนึ่งไปชั้นสอง พร้อมกับประธานบริษัท และท่านประธานถามคุณว่า ตอนนี้ทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ คุณจะตอบว่าอย่างไรซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมควรจะสามารถอธิบายจุดประสงค์ได้อย่างรวบรัดและชัดเจน


สมาชิกมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายนั้นด้วยความมุ่งมั่น ความเข้าใจ

หมายถึงการที่สมาชิกรู้ว่าเขาควรจะเดินไปในทิศทางใด แต่ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในตัวของสมาชิกซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิกทีมปฏิบัติภารกิจนั้นๆ และไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ หมั่นเติมใจให้กับกันและกัน แม้ว่าจะประสบกับความยากลำบากในช่วงเวลาระหว่างการดำเนินงานก็ตาม ความมุ่งมั่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแสดงให้เห็นด้วยคำพูด เช่นใช้คำว่า “ เรา” และ “ของเรา” แทนคำว่า “ ฉัน คุณ และพวกเขา”


สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน และต่างก็ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในทีม

นั่นคือ ผลงานของทีมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในทีม ที่จะทำให้ทีมก้าวสู่จุดหมายได้ สมาชิกของทีมจะมีคุณค่าต่อทีมได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาลงมือทำอย่างแท้จริง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเข้าร่วมทีมแข่งเรือ ทุกคนต้องช่วยกันพายด้วยความแรงในจังหวะที่พร้อมเพรียงกัน ทีมแข่งเรือไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่อู้งานหรือคนที่ไม่พายเรือตามจังหวะเดียวกัน ผู้นำทีมมี 2 บทบาทคือ บางครั้งเขาก็สวมหมวกผู้นำ และบางครั้งเขาก็สวมหมวกของสมาชิกทีม(ต้องลงมือทำร่วมกับทีมด้วย)

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

  • การสนับสนุนจากผู้นำ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นเกราะป้องกันทีมในการทำงาน
  • โครงสร้างองค์กรที่ไม่ใช่รูปแบบลำดับขั้นแบบตายตัว แต่เป็นโครงสร้างที่ก่อให้เกิดนิสัยในการทำงานที่นำไปสู่การทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูล การร่วมมือกันเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคอันเนื่องมาจากเหตุผลเชิงองค์กร รวมทั้งการกระจายอำนาจให้แก่พนักงาน
  • ระบบการให้รางวัลที่มีความเหมาะสม ด้วยการให้รางวัลแก่พนักงาน โดยใช้ตาชั่งที่แตกต่างกันสำหรับการวัดผลงานของบุคคล และผลงานของทีม สิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ควรคำนึง คือ “ การยกย่องและให้ความดีความชอบแก่ทีม ทั้งๆที่เป็นผลงาน จากการทำงานของบุคคล หรือการทำงานแบบสั่งการไปยังสมาชิกแต่ละคน ในขณะที่งานนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมของทีม”
  • ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม ประสบการณ์จะทำให้เขาทราบดีว่า สิ่งใดที่ก่อให้เกิดผลดีสำหรับทีมและสิ่งใดที่จะไม่เป็นผลดี และทราบดีว่าจะจัดรูปแบบเหตุผลที่ทำให้พนักงานต้องทำงานเป็นทีม

ความสอดคล้อง

หมายถึง การวางแผน ความทุ่มเทในการทำงาน และการให้รางวัลที่สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

ที่มา การบริหารจัดการทีมงาน จากหนังสือ Creating Teams with an Edge

 2518
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีอุปนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควร ทำให้บริษัทต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันขึ้น ซึ่งกฎกติกามารยาทที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับพนักงานภายในบริษัทมีดังต่อไปนี้
การเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นก้าวแรกที่สำคัญของทีมงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทีม ได้แก่ ผู้สนับสนุนทีม ผู้นำทีม สมาชิก
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เพื่อนร่วมงาน” คือ บุคคลสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณพอๆ กับตัวคุณเอง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์