ห้วงยามที่มืดที่สุดนั้นคือสัญญาณว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงพระอาทิตย์จะขึ้น

ว. วชิรเมธี

Smart Camera
ความเชื่อมั่นในตนเอง
กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

มีคำกล่าวว่า "We are what we think as we think so we become" หรือ "คุณเป็นอย่างที่คุณคิด หากคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้สำเร็จ" จากการศึกษาผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้พบว่าทุกคน มีคุณสมบัติของ ความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง จัดเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่ง

 
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence)

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) หมายถึง ความแน่ใจหรือมั่นใจหรือความกล้าที่จะกระทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้หรือตั้งใจไว้แม้จะมีเหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดมาเป็นอุปสรรค ก็ไม่ท้อถอย แต่ยังคงตั้งใจกระทำสิ่งนั้น ๆ ต่อไป จนกว่าจะประสบความสำเร็จ

 

 


Smart Technology