“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. ” : “เลือกงานที่คุณรัก และคุณจะไม่ต้องทำงานเลยแม้แต่วันเดียว”

ความเชื่อ ทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้น

ความเชื่อ ทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้น
ความกลัว ทำให้ความสามารถลดลง

โน๊ต อุดม แต้พานิช

 206
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์